Serena Perrone
Plume, detailPlume
Plume
A foray into silkscreen.
BACK TO PORTFOLIO